Veebikeskkonna kasutustingimused

 

 

1. Üldist

 

1.1. Veebikeskkonna kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.redfunction.ee ning selle alamlehtedel asuva veebikeskkonna (edaspidi Veebikeskkond) kasutamise ja selle kaudu pakutavate Teenuste müügitingimusi. Veebikeskkonnast Teenust osta sooviv isik (edaspidi Klient) nõustub Veebikeskkonnast Teenust ostes Kasutustingimustega.

1.2. Veebikeskkonna omanikuks ja haldajaks on Red Function OÜ (edaspidi Red Function), registrikood 12105684, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pirni tn 7, 10617, e-post info@redfunction.ee, telefon +372 5620 3691.

1.3. Red Function pakub Veebikeskkonna kaudu Klientidele automaatliideseid erinevate finants- ja e-kaubanduse süsteemide vahel (edaspidi Teenus).

1.4. Kliendiks saavad olla kõik juriidilised isikud.

1.5. Teenuse tellimisega sõlmib Klient Red Functioniga Teenuse lepingu, millele kohalduvad Kasutustingimused.

1.6. Klient kinnitab tellimust esitades, et kõik tema esitatud andmed on õiged ning esindajana tegutsedes on tal kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Teenuse ostmiseks. Kliendi ja Kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja Red Function ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.7. Veebikeskkonnas pakutava Teenuse hind on toodud eurodes. Kõigile Veebikeskkonnas toodud hindadele lisandub käibemaks.

1.8. Müüja võib Kasutustingimusi ja Veebikeskkonnas pakutava Teenuse hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

1.9. Kasutustingimuste, Teenuse hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist Veebikeskkonnas. Kui Klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

 

2. Teenuse ostmine ja Teenuse eest tasumine

 

2.1. Teenuse ostmiseks Veebikeskkonnast peab Klient välja valima soovitud Teenuse, sisestama vastava Teenuse tellimise vormil olevad andmed ning tellimuse edastamiseks klikkama vastaval nupul.

2.2. Pärast Teenuse tellimist võtab Red Functioni esindaja Kliendiga ühendust.

2.3. Teenuse eest maksmisele kuuluv tasu on välja toodud tellimise vormil. Üldjuhul kohaldub Teenusele kuutasu (v.a erilahendused, mille puhul lisandub kuutasule ka liitumistasu).

2.4. Klient tasub teenuse eest Red Functioni poolt esitatud arvete alusel. Red Function esitab Kliendile arve iga kuu 5. kuupäevaks eelmisel kalendrikuul osutatud Teenuse eest.

 

3. Teenuse toimimine

 

3.1. Red Function paigaldab Teenusega seotud liidese enda keskkonda.

3.2. Red Function tagab liidesega seotud süsteemi toimimise v.a juhtudel, kui süsteemis esineb ootamatuid tõrkeid, mille eest ei vastuta Red Function.

3.3. Red Function on kohustatud osutama Teenust oma parimate professionaalsete oskuste kohaselt kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja hea tavaga.

3.4. Red Function tagab, et on erinevate küsimuste korral ja probleemide lahendamiseks Kliendi jaoks saadaval tööpäeviti ajavahemikul 10.00-17.00 ning vastab Kliendi e-kirjadele hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

3.5. Klient on kohustatud edastama Red Functionile igasugust infot, mis Kliendi parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Teenuse paremale ja optimaalsemale osutamisele.

3.6. Juhul, kui Klient soovib teha liidesega seonduvaid muudatusi, kohustub ta eelnevalt sellest Red Functioni teavitama, et oleks võimalik liidese töös vajalikke täiendusi ja parandusi teha.

3.7. Klient on kohustatud esimesel võimalusel teavitama Red Functionit ebakorrektselt osutatud Teenusest või kui Teenus või vasta kokkulepitud tingimustele.

3.8. Red Function kohustub kõik vead liidese töös parandama 5 (viie) tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui vea parandamine sõltub kolmandast isikust (nt viga Meriti, Directo süsteemis vms).

 

4. Vastutus

 

4.1. Teenuse Kasutustingimusi rikkunud pool kohustub kahju kandnud poolele hüvitama lepingu rikkumisest või mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud varalise kahju täies ulatuses.

4.2. Klient kohustub tasuma Red Functionile tähtajaks tasumata summade pealt viivist 0,1 (null koma üks) % päevas tähtajaks tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. Viivist arvestatakse alates tasumise tähtajale järgnevast päevast kuni tasumise päevani.

4.3. Pooled vabanevad Kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistavad vääramatu jõuna kvalifitseeritavad asjaolud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma kohustuste täitmine. Vääramatu jõu asjaolude esinemisest tuleb teist poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.

 

5. Konfidentsiaalsus

 

5.1. Teenuse osutamisega seonduv ja Teenuse osutamise käigus poolele teatavaks saanud informatsioon teise poole kohta, mis ei ole kolmandale isikule üldises korras kättesaadav, on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalseks informatsiooniks on mh teise poole tehniline, äriline ja finantsalane teave, informatsioon partnerite, klientide ja äriprotsesside kohta ja muu teave teise poole kohta, mis ei ole avalikult kättesaadav või mida pool ei oleks ilma Teenust osutamata/saamata teada saanud.

5.2. Pooled kohustuvad kasutama Teenuse osutamise käigus saadud konfidentsiaalset informatsiooni ainult Teenuse osutamise eesmärgil.

5.3. Pooltel on õigus edastada konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

5.4. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.

 

6. Autoriõigused ja küpsiste (cookies) kasutamine

 

6.1. Kogu Veebikeskkonnas sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebikeskkonna kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Kõik autoriõigused Veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad Red Functionile või on Red Functionile antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebikeskkonnas.

6.2. Veebikeskkonnas sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Red Functioni eelneva loata on keelatud.

6.3. Autoriõigused liidesele kuuluvad Red Functionile ning Red Function ei anna neid Teenuse osutamisega seoses Kliendile üle.

6.4. Kliendil ei ole õigust liidest ilma Red Functioni nõusolekuta muuta, modifitseerida või täiendada ning tal on õigus kasutada liidest üksnes Teenuse osutamise eesmärkidel.

6.5. Veebikeskkond salvestab Kliendi toimingute logid. Veebikeskkonna kasutamisega tekib serverisse teave Kliendi toimingute kohta, mis sisaldab andmeid selle kohta, mis lehekülgi vaadati (nt klikitud lingid), vaatamise aeg ja Kliendi IP aadress.

6.6. Red Function kasutab Veebikeskkonnas küpsiseid (cookies) eesmärgiga pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad Red Functioni veebiserveritel Kliente ära tunda ja kohandada Veebikeskkonna sisu automaatselt nii, et see sobiks Kliendi vajadustega, kui Klient Veebikeskkonda külastab. Lisaks annavad küpsised kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebikeskkonna toimivust.

6.7. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui Kliendi veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui Klient küpsistega ei nõustu, võivad mitmed Veebikeskkonna funktsioonid olla piiratud.

6.8. Klient saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui Klient küpsiseid ei soovi, võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Kliendile iga kord, kui Veebikeskkond palub luba küpsiste lisamiseks.


 

7. Teenuse kehtivus ja Teenusest loobumine

 

7.1. Kasutustingimused kehtivad alates Teenuse tellimisest Kliendi poolt ja kehtivad Red Functioni ja Kliendi vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.

7.2. Mõlemal poolel on õigus Teenuse osutamisest loobuda ning Teenuse leping üles öelda, teatades sellest teisele poolele 1 (ühe) kuu ette.

7.3. Mõlemal poolel on õigus Teenuse osutamisest loobuda ning Teenuse leping erakorraliselt ilma tähtaega järgimata üles öelda juhul, kui teine pool on olulisel määral rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi või rikub kohustusi korduvalt ning ei ole rikkumist lõpetanud talle antud tähtaja jooksul. Olulisteks rikkumisteks loevad pooled eelkõige Teenuse kvaliteedi mittevastavust lepingule ja Teenuse eest tasu maksmata jätmist.

 

8. Muud tingimused

 

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Red Functionilt Kliendile toimub elektroonilises vormis Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kliendilt Red Functionile toimub Veebikeskkonnas või Kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.

8.2.  Kliendi ja Red Functioni vahelisele Teenuse lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

8.3. Teenuse lepingust tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Red Function lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.